Inrichting kruising Borgerweg-Kerkstraat-Sodemorseweg-Achter de Brinken en omgeving

Onderstaand bericht is gepubliceerd door de Gemeente Aa en Hunze.

Vanuit Gasselte zijn signalen gekomen over de onduidelijke inrichting van de kruising Borgerweg-Kerkstraat-Sodemorseweg-Achter de Brinken. Op basis van deze signalen en binnen richtlijnen en beschikbaar budget is een conceptontwerp gemaakt om de kruising overzichtelijker te maken.

Aan- en omwonenden van de kruising zijn uitgenodigd om mee te denken over het conceptontwerp.

Op maandagavond 23 januari is het ontwerp in De Trefkoel op tafel gelegd. Het werd een avond met levendige gesprekken tussen inwoners onderling en tussen inwoners en medewerkers van de gemeenten. Dat leverde kaarten op beplakt met “geeltjes” met suggesties en ideeën.

Uit deze suggesties en ideeën is een rode draad gehaald. Een rode draad met vijf punten.

  1. Fietspad Sodemorseweg
  2. 30 km/uur zone
  3. Wegwijzers
  4. Fietsstroken
  5. Wateroverlast

1. Fietspad Sodemorseweg

Het pad langs de Sodemorseweg is een fietspad. Het pad sluit vlak voor het kruispunt met de Borgerweg aan op de rijbaan. Deze aansluiting zo vlak voor het kruispunt is als gevaarlijk aangemerkt. Veel fietsers maken geen gebruik meer van dit fietspad, zij fietsen over de weg. Dit gaat prima. De weg heeft een maximum toegestane snelheid van 30 km/uur en een beperkt verkeersaanbod.

Maatregel:
Het fietspad wordt een voetpad en wordt de aansluiting van het pad op de Sodemorseweg vlak voor het kruispunt verwijderd. We gaan het voetpad aansluiten op het bestaande voetpad bij het kruispunt. Ter hoogte van de kruising Sodemorseweg-Ericapark wordt markering aangebracht om de fietsers van het fietspad naar de weg te geleiden en van de weg naar het fietspad.

2. 30 km/uur zone

Breed gedragen is het uitbreiden van de 30 km zone tot de komgrens op de Borgerweg.

Maatregel:
Wij begrijpen deze wens. Het verplaatsen van de 30 km zone naar de dorpsgrens vraagt ook om een andere inrichting van weg. Alleen het verplaatsen van de borden is onvoldoende. Voor een andere inrichting zijn nu geen financiële middelen beschikbaar. De uitbreiding van de 30 km zone wordt meegenomen in het nieuwe gemeentelijk verkeer- en vervoersplan. Dit plan wordt in 2023 opgesteld. Als tussenoplossing wordt het begin van de 30 km zone verplaatst naar vlak voor de aan te leggen fietsoversteekplaats.

3. Wegwijzers

De wegwijzers en routemarkeringen op het kruispunt zijn dusdanig geplaatst dat veel fietsers stil gaan staan op het kruispunt om de wegwijzers en markeringen te lezen. Dat levert regelmatig gevaarlijke situaties op.

Maatregel:
Wij gaan in overleg met de betrokkenen om een andere geschikte locatie te vinden. Wellicht vinden we zelfs een passende andere oplossing voor de wegwijzers.

4. Fietsstroken

Het fietspad langs de Borgerweg sluit nu direct aan op de kruising. Dit is onoverzichtelijk en onveilig.

Maatregel:
Breed gedragen is het aanbrengen van fietsstroken op de Borgerweg. We laten het fietspad ongeveer 90 meter zuidelijker aansluiten op de Borgerweg. Op dit punt wordt een fietsoversteek ingericht. Vanuit de richting Borger wordt bij de fietsoversteek een obstakel aangebracht die zorgt voor een wegversmalling. Het obstakel geeft de fietser die vanaf het fietspad de weg opkomt rugdekking. De overgang van het fietspad naar de Borgerweg en de oversteek van de Borgerweg naar het fietspad wordt met belijning en daar waar nodig met borden aangegeven.
Het bestaande fietspad vanaf de oversteek wordt voetpad. Het voetpad sluit aan op het bestaande voetpad langs Achter de Brinken.
De aansluiting van het voetpad op het fietspad wordt niet gemarkeerd door een fietssluis of ander obstakel dat voorkomt dat fietsers rechtsdoor het voetpad opgaan. Deze voorziening kunnen hinderlijk zijn voor o.a. gebruikers van rolstoelen, rollators, wandelwagens.
Belijning op het fietspad maakt duidelijk dat het fietspad doorloopt via de Borgerweg. Als blijkt dat dit in de praktijk onvoldoende werkt kijken we naar een aanvullende oplossing.

5. Wateroverlast

De inrichting van de kruising maakt dat bij hevig regenval de kruising werkt als een waterdrempel. Er blijft dan veel water staan.

Maatregel:
Dit herkennen we. We hebben nog geen oplossing. Mogelijkheden worden verkent en we denken voor de zomer in beeld te hebben wat de oplossing kan zijn.

Niet alle ingebrachte suggesties en ideeën hebben we mee kunnen nemen in de maatregelen die we nu gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld de suggesties om de kruising ook opnieuw te richten is nu financieel niet haalbaar. De opmerking dat er bij halfverharding water- en modderpoelen kunnen ontstaan nemen we mee in het onderhoud.
In het ontwerp zijn de maatregelen die als meest belangrijk zijn genoemd verwerkt of is benoemd dat ze in een later stadium worden uitgevoerd. Het verplaatsten van de 30 km naar de dorpsgrens is hier een voorbeeld van. De maatregelen die we nu gaan nemen passen in het budget dat beschikbaar is.

Uitvoering

De opdracht aan de aannemer om de maatregelen uit te voeren wordt in maart gegeven. Naar verwachting worden de werkzaamheden dit voorjaar (april-juni) uitgevoerd. Zodra we de planning weten laten we dat via de Schakel en de website van Plaatselijk Belang Gasselte-Kostvlies weten.

Punaise

Tegelijk met de uitvoering van de werkzaamheden wordt ook de al eerder toegezegde punaise op de kruising Borgerweg-Ericapark aangebracht.

Snelheidsmetingen Borgerweg

In de periode eind januari – begin februari zijn er twee weken lang verkeersmeting gehouden op de Borgerweg ter hoogte van de camping. De metingen zijn verricht in de 60 km zone.
De metingen laten zien dat er 1200-1800 verkeersbewegingen per etmaal zijn. Dit zijn voor wegen zoals de Borgerweg gebruikelijk aantallen.

Om een indicatie te krijgen van de gereden snelheden wordt gebruik gemaakt van de V85 snelheid. De V85-snelheid is de snelheid die door 85% van de bestuurders niet wordt overschreden en door 15% van de bestuurders dus wel. De V85 is een belangrijke en veel gebruikte indicator om te bepalen of de geldende snelheidslimiet in overeenstemming is met de inrichting van de weg en de omgeving. In deze situatie kan worden gesteld dat dit het geval is.

De V85-snelheid ligt op 63 km/uur. In deze situatie houdt dat in dat 85% van de bestuurders niet harder rijdt dan 63 km/uur.

Gemeente Aa en Hunze
Emma Kloezen en Edo Jans
gemeente@aaenhunze.nl